Finalització de l’acolliment

L’acolliment familiar pot finalitzar per diversos motius:

  1. Per finalització de l’acolliment d’Urgència i Diagnòstic. En aquest tipus d’acolliment familiar, un cop s’ha conclòs l’estudi de les circumstàncies de la família d’origen i de l’infant, cal iniciar el procés de finalització de l’acolliment amb el passatge al nou recurs de protecció: la reintegració a la seva família d’origen, l’acolliment per part de la seva família extensa, l’acolliment per part d’una família acollidora, l’adopció de l’infant per part d’una família adoptiva o el seu l’ingrés en un Centre Residencial d’Acció Educativa (CRAE).
  2. Per resolució de l’organisme competent quan hagin desaparegut les circumstàncies que van donar lloc a l’adopció de la mesura. Quan la Direcció General d’Atenció a la Infància i a l’Adolescència (DGAIA), arran del nou estudi de les circumstàncies que van motivar l’acolliment de l’infant, conclou que l’acolliment ha de finalitzar amb la reintegració de l’infant a la seva família d’origen.
  3. Per caducitat del temps de durada previst en la resolució d’adopció de la mesura i, si s’escau, de la pròrroga. Totes les mesures de protecció s’han de revisar anualment. Cal recordar, però, que l’acolliment es perllonga mentre continuï vigent la Resolució que declara que la millor mesura de protecció per a l’infant és el seu acolliment.
  4. Per resolució judicial. Totes les mesures de protecció poden ser revisades per l’organisme judicial si la família d’origen de l’infant hi presenta la seva oposició. Quan el jutge decideix que l’infant ha de passar a conviure amb la seva família, l’Administració ha de complimentar la decisió judicial establint les eines bàsiques per ajudar l’infant en el procés de reintegració a la seva família. És llavors quan l’acolliment finalitza per ordre de l’estament judicial.
  5. Per incapacitat de la família acollidora, per voluntat d’aquesta o per voluntat de l’infant major de dotze anys. En el decurs del seguiment de l’acolliment, l’equip tècnic pot observar les dificultats de la família acollidora per empatitzar amb les necessitats de l’infant, pot proposar la desestimació tècnica de la sol·licitud d’acolliment familiar i proposar la finalització de l’acolliment familiar de l’infant amb la família d’acollida.
  6. Si la família acollidora manifesta la seva voluntat de no continuar amb l’acolliment, expressant els motius pels quals pren aquesta decisió, l’acolliment familiar finalitza després d’haver-se establert les mesures de protecció immediates per a l’infant com pot ser un nou acolliment en una nova família o l’ingrés en un centre residencial, o una altra mesura de protecció. De la mateixa manera, l’acolliment pot acabar si l’infant major de dotze anys manifesta la seva voluntat de fer-ho.
  7. Per decés de la persona que acull l’infant. En aquest cas, si es tracta d’una parella, caldrà actualitzar la situació de la família acollidora a través dels equips tècnics encarregats del seguiment de l’acolliment per valorar si es donen les circumstàncies favorables a la continuïtat de l’acolliment familiar. En cas de no ser viable la continuïtat de l’acolliment per part de l’actual família acollidora, es cercarà una nova família d’acollida per a l’infant.
  8. Perquè el noi o a noia acollit ha arribat a la majoria d’edat o ha estat habilitat per a la seva independència. En aquests casos, l’Àrea de Suport al Jove tutelat (ASJET) i extutelat ofereix programes de suport i recursos als joves majors d’edat o extutelats.

[Extret de la  Guia sobre l’acolliment familiar, Domenech Bresca, Ana; Institut Català de l’Acolliment i de l’Adopció, desembre 2009]

 

Comments are closed.