La família acollidora

S’anomena família d’acollida o família acollidora aquella família, persona o grup de persones que ofereixen, de manera temporal i transitòria, un entorn on créixer i desenvolupar-se, el seu temps, dedicació i afecte, a infants i adolescents de qui la seva família biològica no en pot tenir cura i l’Administració ha cregut convenient retirar-los temporalment la tutela.

Qui pot ser acollidor?

Qualsevol tipus de família, monoparenteral, parelles, casades o no, heterosexuals i homosexuals, amb fills o sense, després d’un procés de reflexió, valoració i formació, i de ser validat per la Generalitat de Catalunya a través d’alguna de les institucions col·laboradores d’integració familiar (ICIF) en qui es delega aquest procés de validació.

Una família disposada a oferir estimació, tendresa, comprensió, atenció i dedicació a un infant. I que, a més, sigui capaç d’ajudar-lo a comprendre i respectar la seva pròpia història personal i familiar, a construir la seva identitat i a conèixer i compartir la seva pròpia cultura.

Un dels requisits que es valorarà és que la situació personal i sociofamiliar els hi permet oferir als futurs infants acollits l’estabilitat i el recolzament que necessiten en la seva difícil situació. Per això cal tenir en compte un seguit de circumstàncies en el perfil i l’entorn de la família.

Què es valora d’una família acollidora?

• La capacitat d’adaptació personal a noves circumstàncies
• L’estabilitat emocional
• La possibilitat de dedicació
• La capacitat educativa
• L’entorn familiar directe que pugui donar suport a la tasca educativa
• La motivació adequada a la finalitat de l’acolliment
• La voluntat d’acollir compartida per tot el nucli familiar que conviu
• L’acceptació de la relació de l’infant amb la seva família d’origen
• La facilitat per acceptar, si s’escau, el retorn de l’infant. És a dir, la capacitat d’acompanyar l’infant en els possibles canvis en la mesura de protecció que es puguin produir: la tornada amb la família d’origen, l’inici d’un acolliment o d’una adopció
• L’acceptació de la història, la identitat i la cultura pròpia de l’infant
• Mitjans de vida suficients
• Habitatge en condicions adequades

Quins tràmits cal fer? (amplieu la informació sobre les etapes de l’acolliment aquí)

La persona o família interessades en l’acolliment ha de concertar una cita prèvia per telèfon amb l’Institut Català de l’Acolliment i l’Adopció, amb alguna institució col·laboradora d’integració familiar (ICIF).

L’oferiment es pot concretar mitjançant la presentació d’un escrit o una sol·licitud normalitzada, en la qual s’han de fer constar les dades personals i la motivació d’acollir temporalment un infant de Catalunya.

Juntament amb la sol·licitud, que es pot obtenir a través de la web http://www.gencat.net/benestar/icaa, s’han de presentar els documents següents:

  • Certificat d’antecedents penals
  • Informe mèdic de salut física i psíquica sobre la possibilitat de prestar una atenció adequada a un menor
  • Volant de convivència

Les persones o famílies que s’ofereixen per acollir un menor segueixen un procés de valoració, que compren, com a mínim dues entrevistes individuals i una entrevista al domicili dels sol·licitants. També cal que assisteixin a unes sessions formatives específiques per a famílies acollidores.

Quin tipus de suport tindrà la família acollidora?

Segons les característiques de l’infant i el tipus d’acolliment, es preveuen ajuts econòmics per a les famílies o persones acollidores. També es disposa de determinades ajudes orientades directament al menor, però varien molt en funció de cada cas. Podeu consultar sobre altres ajudes més enllà de les oficials en el nostre apartat: Un cop a casa, allò que no surt a les guies.

  • Font: Generalitat de Catalunya i Ajuntament de Barcelona.
  • Imatge cedida per la il·lustradora: Aurora Portillo, extreta del seu article: “De centro a familia de acogida“, 10 de maig de 2012.

Més informació:

> L’infant acollit

Comments are closed.