Què és l’acolliment familiar

L’acolliment familiar és la mesura administrativa que atorga  temporalment la guarda d’un menor que no pot ser cuidat adequadament per la seva família d’origen, a una altra família, durant un temps, sense que existeixi finalitat adoptiva.

La seva finalitat principal és donar la possibilitat al menor de créixer en un entorn familiar, amb tot el que això implica (afecte, atenció individualitzada, nous models i referents familiars, etc.) i per tant la persona o família acollidora es responsabilitza de tenir-ne cura, alimentar-lo, educar-lo i procurar-li una formació integral, temporalment, mentre no pugui ser atès adequadament per la seva família biològica, i fins aquesta resolgui els problemes que l’impedeixen d’ocupar-se’n.

Hi ha dos elements bàsics que caracteritzen l’acolliment familiar:

 • La temporalitat: l’acollida és una situació temporal (de durada variable segons cada cas) que finalitzarà quan la família d’origen de l’infant se’n pugui tornar a fer càrrec (o per altres circumstàncies. Vegeu apartat El final de l’acolliment).
 • El contacte entre l’infant i la seva família d’origen: sempre que sigui possible, la família d’origen manté una relació amb l’infant acollit a través de visites i sortides, quan cal supervisades per professionals. Mentrestant, la família d’origen ha de treballar, amb el suport que ofereixen els professionals corresponents, per tal de poder tornar a ocupar-se del seu fill.

Quins tipus d’acolliments hi ha? (amplieu la informació aquí)

Els acolliments poden ser:

 • en família extensa
 • en família aliena
 • de curta durada
 • de llarga durada
 • d’urgència
 • de caps de setmana i vacances (en aquest cas es parla de “famílies col·laboradores”) .

Qui ho pot demanar? (amplieu la informació aquí)

Qualsevol família, també les monoparenterals, amb fills o sense, després d’un procés de reflexió, valoració i formació, i de ser validat per l’organisme competent a través d’alguna de les institucions col·laboradores d’integració familiar (ICIF) en qui es delega aquest procés de validació. Un dels requisits que es valorarà és que la situació personal i sociofamiliar els hi permet oferir als futurs infants acollits l’estabilitat i el recolzament que necessiten en la seva difícil situació.

Quins tràmits cal fer? (amplieu la informació aquí)

La persona o família interessades en l’acolliment ha de concertar una cita prèvia per telèfon amb l’Institut Català de l’Acolliment i l’Adopció, amb alguna institució col·laboradora d’integració familiar (ICIF) o amb el Servei d’Acolliment Familiar Temporal d’Infants de l’Ajuntament de Barcelona, per assistir a una reunió informativa.

L’oferiment es pot concretar mitjançant la presentació d’un escrit o una sol·licitud normalitzada, en la qual s’han de fer constar les dades personals i la motivació d’acollir temporalment un infant de Catalunya.

Juntament amb la sol·licitud, que es pot obtenir a través de la web http://www.gencat.net/benestar/icaa, s’han de presentar els documents següents:

 • Certificat d’antecedents penals
 • Informe mèdic de salut física i psíquica sobre la possibilitat de prestar una atenció adequada a un menor
 • Volant de convivència

Les persones o famílies que s’ofereixen per acollir un menor segueixen un procés de valoració, que compren, com a mínim dues entrevistes individuals i una entrevista al domicili dels sol·licitants. També cal que assisteixin a unes sessions formatives específiques per a famílies acollidores.

Segons les característiques de l’infant i el tipus d’acolliment, es preveuen ajuts econòmics per a les famílies o persones acollidores.

Per a acolliments temporals preventius cal posar-se en contacte amb el Servei d’Acolliment Familiar de l’Ajuntament de Barcelona.

Font: Ajuntament de Barcelona i Generalitat de Catalunya

Podeu obtenir mes informació a la web del Departament del Benestar i Família

This entry was posted in acolliment and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

nine × 1 =

*