Legislació

Normativa aplicable

Extret de la pàgina a web del Departament del Benestar i Família > Infants i famílies  >  Acolliment familiar d’un menor > Normativa aplicable

Altra documentació legislativa aplicable

 • Conveni sobre els Drets del Nen, adoptat per l’Assemblea General de les Nacions Unides el 20 de novembre del 1989. Instrument de ratificació del 30 de novembre del 1990 (BOE número 313, publicat el 31 de desembre del 1990)
 • Conveni relatiu a la protecció del nen i a la cooperació en matèria d’adopció internacional, fet a l’Haia el 29 de maig del 1993. Instrument de ratificació del 30 de juny del 1995 (BOE número 182, publicat l’1 d’agost del 1995)
 • Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa ( DOGC número 6035, publicat el 30 de desembre de 2011).
 • Llei 25/2010, del 29 de juliol, del llibre segon del Codi Civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família (DOGC número 5686, publicat el 5 d’agost de 2010).
 • Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència (DOGC número 5641 publicat el 2 de juny de 2010)
 • Llei 54/2007, de 28 de desembre, d’adopció internacional (BOE número 312 publicat el 29 de desembre del 2007)
 • Llei 3/2005, de 8 d’abril, de modificació de la llei 9/1998, del Codi de Família, de la Llei 10/1998, d’unions estables de parella, i de la Llei 40/1991, del Codi de Successions per causa de mort en el dret Civil de Catalunya, en matèria d’adopció i tutela (DOGC número 4366 publicat el 19 d’abril del 2005)
 • Llei 13/1997, de 19 de novembre, de creació de l’Institut Català de l’Acolliment i de l’Adopció (DOGC número 2527 publicat el 27 de novembre del 1997), modificada per la Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència (DOGC número 5641 publicat el 2 de juny de 2010) i modificada per la Llei 11/2011, del 29 de desembre, de reestructuració del sector públic per a agilitzar l’activitat administrativa (DOGC número 6035 de 30 de desembre)
 • Decret 97/2001, de 3 d’abril, sobre l’acreditació i el funcionament de les entitats col·laboradores d’adopció internacional (DOGC número 3369, publicat el 17 d’abril del 2001)
 • Decret 2/1997, de 7 de gener, pel qual s’aprova el Reglament de protecció dels menors desemparats i de l’adopció (DOGC número 2307 publicat el 13 de gener del 1997), modificat parcialment pels següents decrets:
  • Decret 127/1997, de 27 de maig, pel qual es modifica parcialment el Decret 2/1997, de gener (DOGC número 2402 publicat el 30 de maig del 1997)
  • Decret 22/1997, de 30 de gener, pel qual es modifica la disposició final del decret 2/1997, de 7 de gener (DOGC número 2321 publicat el 31 de gener del 1997)
  • Decret 62/2001, de 20 de febrer, de modificació parcial del Decret 2/1997, de 7 de gener (DOC número 3337 publicat el 28 de febrer del 2001)
 • Decret 337/1995, de 28 desembre, sobre acreditació i el funcionament de les institucions col·laboradores d’integració familiar i de les entitats col·laboradores d’adopció internacional (DOGC número 2153 publicat el 12 de gener del 1996)

Extret de la pàgina a web del Departament del Benestar i Família > El Departament  >  Legislació  >  Per àmbits temàtics  >  Acolliment i adopcions > Legislació

Comments are closed.