Resolent dubtes en relació a la declaració de l’IRPF

Declaració de l’IRPF

L’ajut econòmic per naixement, adopció, tutela o acolliment sotmès al nivell d’ingressos de la unitat familiar resta exempt de l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF), d’acord amb l’article 7, apartats h) i z), de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF).

Tanmateix, en molts casos, la Generalitat no declara -per error- a Hisenda les prestacions econòmiques per acolliment com a exemptes. A continuació, us donem unes recomanacions del que s’hauria de fer si us trobeu en aquest cas:

1. Demanar l’esborrany de les dades fiscals i comprovar si les prestacions surten declarades com a ingressos o no.

2. Si les prestacions apareixen declarades com a ingrés, caldria demanar el certificat d’exempció a l’ICAA, bé directament al Departament de Benestar i Família (a l’actualitat, la tècnica de l’ICAA que s’encarrega és la Judit Costa, juditcosta@gencat.cat),  bé a través de la ICIF.

3. En cas de presentar la declaració presencialment, via cita prèvia, caldria indicar que aquestes prestacions estan exemptes per l’aplicació de l’article 7.i de la Llei 35/2006 de l’IRPF. Si la declaració la feu vosaltres mateixos (o amb un gestor), les prestacions rebudes per acolliment no les heu de declarar. Es recomana adjuntar el certificat d’exempció a l’Agència Tributària a fi d’evitar problemes. Si la presentació és telemàtica, ho podeu fer a través d’aquest enllaç (accés a la secció “Modelo 100-Modelo 102. IRPF. Declaración y documentos de ingreso o devolución. Presentación de documentación complementaria”)

4. Si algú detecta que en declaracions tributàries d’exercicis anteriors ha computat aquests ajuts com a ingrés, pot sol·licitar la devolució d’ingressos indeguts a Hisenda mitjançant un escrit en què se sol·liciti la rectificació de la declaració, tot aportant el certificat d’exempció.

Us mostrem un model d’escrit a presentar a Hisenda per a rectificar declaracions ja presentades (tant d’aquest any com d’anys anteriors). Els anys en què es pot sol·licitar la rectificació són 2009 (fins al 30 de juny de 2010), 2010, 2011, 2012 y 2013 (aquest últim cas si la declaració ja ha estat presentada).

——-

A LA AGENCIA ESTATAL DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE ______________

SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS 

________________________, mayor de edad, con N.I.F. _____________, y domicilio en Ciudad, domicilio, actuando  en su propio nombre, comparece y, como mejor proceda,

EXPONE

Primero.  Que el __ de ______ de ______ esta parte procedió a presentar la declaración de renta correspondiente al ejercicio _____ por un importe a devolver/ingresar de _______ euros, tal y como se acredita con la copia de la declaración de del Impuesto sobre la renta de las personas físicas ejercicio _____ que se acompaña como documento número 1.

Segundo. Que al presentar la declaración, esta parte ha detectado que la precitada presentación resulta indebida por los siguientes motivos:

–       Se declaró como ingreso la prestación económica por menor acogido por importe de ________ estando la misma exenta en virtud del artículo 7.i de la Ley 35/2006 del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

Como justificante de dicha exención aportamos certificado emitido por la Generalitat de Catalunya conforme dichos ingresos corresponden a prestaciones percibidas por instituciones públicas por acogimiento de menores, documento número 2.

Tercero.- Que en consecuencia, al amparo de los previsto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, artículos 120.3 y 221, mediante el presente escrito venimos a solicitar la rectificación de la precitada declaración y la devolución de la cantidad y los intereses correspondientes, emitiendo transferencia e ingreso en la cuenta corriente a mi nombre número __________________.

En virtud de todo lo expuesto,

SOLICITA

Se sirva admitir el presente escrito y la documentación que le acompaña y, en mérito a su contenido:

. Reconozca el derecho de esta parte a la devolución que corresponda a la rectificación de la autoliquidación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas ejercicio _____.

 2º. Ordene se expida a favor de quien suscribe el oportuno mandamiento de pago que comprenda la suma de la cantidad aludida, de acuerdo con el medio designado, así como los intereses correspondientes.

 

En ______, a __ de _______ de _____.

Fdo. ___________________________

This entry was posted in acolliment and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

× one = 7

*